Zadania realizowane przez pedagoga szkolnego

ZadanieFormy realizacji
Praca z uczniem
 1. Indywidualne rozmowy dotyczące problemów dziecka
  w szkole, sytuacji w domu rodzinnym itp.
 2. Prowadzenie indywidualnych zajęć wychowawczych
  z uczniami zachowującymi się niewłaściwie na terenie placówki.
 3. Przeprowadzanie ankiet diagnozujących stosunek uczniów
  do używek, poziom bezpieczeństwa w szkole, stopień nasilenia konfliktów klasowych, samoocenę ucznia itp.
 4. Włączanie uczniów do uczestnictwa w akcjach o charakterze wychowawczym np. zbiórki odzieży, środków czystości itp., dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji.
 5. Przygotowywanie uczniów do konkursów.
 6. Prowadzenie programów profilaktycznych.
Współpraca
z wychowawcami klas
 1. Indywidualne rozmowy na temat uczniów- wymiana informacji.
 2. Udostępnianie opinii i orzeczeń nauczycielom, którzy mają kontakt z uczniem wymagającym pracy z zastosowaniem specjalnych metod i środków.
 3. Rozmowy z uczniami i rodzicami na prośbę wychowawców.
 4. Tworzenie programów profilaktycznych.
 5. Prowadzenie lekcji wychowawczych.
Praca z rodzicami
 1. Indywidualne rozmowy- rozwiązywanie problemów.
 2. Dyżur podczas Dni Otwartych Szkoły.
 3. Prowadzenie pogadanek wychowawczych.
Współpraca z instytucjami
 1. Współpraca z Policją (dzielnicowym oraz funkcjonariuszami Wydziału ds. Nieletnich) – udzielanie i wymiana informacji
  na temat uczniów wykazujących tendencję do zachowań agresywnych i o charakterze przestępczym, organizowanie spotkań funkcjonariuszy z młodzieżą. Współpraca ze Strażą Miejską-wymiana informacji na temat uczniów, organizowanie spotkań z rodzicami i uczniami.
 2. Współpraca z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie - problem dofinansowania obiadów dla uczniów będących w trudnej sytuacji, utrzymywanie stałych kontaktów z pracownikami socjalnymi.
 3. Współpraca z wychowawcami z Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego – wymiana informacji, wspólne rozwiązywanie problemów.
 4. Współpraca z pedagogami i psychologami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej – wymiana informacji
  na temat uczniów mających orzeczenie lub opinię, organizowanie wizyt specjalistów z poradni w szkole.
 5. Utrzymywanie kontaktów z pracownikami Sądu Rodzinnego. Współpraca z kuratorami zawodowymi i społecznymi sprawującymi nadzór nad uczniami i ich rodzinami.